چرا “آری” به ناسیونالیسم ملی و “نه” به لیبرال دموکراسی

کوروش کلهر ــــ

کشورهای آزاد دنیا خمیر مایه-اشان از وجود قبیله هائی متفاوت ولی همراه با:
– 
زبانی مشترک و
– 
یا مذهبی همگون و
– 
گذشته و تاریخی مشترک و سکنا گرفته در مرزهای شناخته شده بین المللی ایست، که تشکیل یک ملت داده اند.


ملت وجودی قانونی ایست، بمنظور ایجاد یک کشور که تحقق بخشنده به خواسته های انسانی آزاد در راه رسیدن به اداره خود و بوجود آوردن حکومت مردم بر مردم بر اساس اصول یاد شده فوق و ریشه گرفته د ر ناسیونالیسم ملی ایست.


ملت های ساخته و پرداخته شده و رهائی یافته از چنگال اهریمنی امپراطوری های مختلف، بر پای چنین تفکرات و اعتقاداتی بود که محور دموکراسی نوین، مساوات، عدالت، یک پارچهگی، استقلال و همزیستی دراز مدت کشور های خود را با دیگر کشورها، بنا نهادند.


لیبرالیسم این سم مهلک رنگ و رو باخته که در دشمنی با اعتقادات ناسیونالیسم ملی سعی در برابریش با باورهائی چون پاپولیسم، شونیسم و فاشیسم داشت، نا خواسته چهره حقیقی خود را در بوجود آوردن گلوبالیسم “جهان وطنی” و دنیای بدون مرز، یعنی یک حکومت امپراطوری جهانی… ولی این بار زیر سلطه محدودی کشورهائی پر قدرت و متحد… نه چند کشور گوناگون با گذشته ای نه چندان دور…رسوا کرد.

 

در این مختصر قصدم اشاره ایست به تفاوت ها وریشه های تخیلات لیبرالیستی، با ناسیونالیسم ملی، که میرود تا آتش به خرمن نجات کشورمان بزند…ماسک برداری از ریشه اعتقادات گروهی ایست که زیر نقاب فدرالیسم وهمسو با لیبرالیسم، و القاعده وار، قصدی جز نابودی این موزائیک و منبت کاری زیبای کشور ما را ندارند.

هموطن…میبایست تنهایشان گذاشت… همسوئی با چنین گروه یا افرادی مار در آستین پروراندن است. این افراد که بعضا از میان حتی گروه های خود اخراج شده اند تنها امیدشان رخنه و متلاشی کردن  سازمانهای متشکل از باورمندان به  ناسیونالیسم ملی ایست و بس.

کوروش کلهر

 

Recommended For You